Kontakt

Kontakt Daachverband: 

Adresse: Daachverband vun den Letzebuerger Jugendklibb a.s.b.l.
BP. 60,  L-7520 Mersch
E-mail: info@daachverband.lu
IBAN: LU42 1111 7019 0816 0000    (CCPLLULL)
No Reg. de Commerce: F0003031